Hicri: | Miladi: 19 Nisan 2024

Doğu Türkistan Ulemâları Derneği
GERİ DÖN

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Doğu Türkistan Ulemâları Derneği

Âlimlerin üstlendiği ümmeti iyilik, doğruluk, hakikat, adalet ve barış gibi büyük erdemleri öğretmek ve benimsetmek gibi görevler gerçekten de zor ve büyük bir görevdir. Doğu Türkistan halkı da ümmetin bir parçasıdır. Onun için âlimlerin üstüne düşen de toplumu doğruya yöneltmek ve başlamakla birlikte, onların başına gelen yeni olay ve vakalarla ilgili şeriatın hükmünü beyan etmek, müslümanların birleşmesi için çaba göstermek, ihtilaf ve kargaşaya mani olmaktır. Çünkü onlar müslümanların zor günlerinde onlara yol gösterme görevini üstlenenlerdir. Âlimlerin bu gibi durumlarda yapmaları gereken, gerçeği hiçkimsenin etkisi altında kalmadan açıkça beyan etmke ve ümmetin izzetine giden yolu göstermektir.

İşbu zor ve büyük görevin bilinci içinde dini eğitim, davet ve vaaz gibi görevleri üstlenmiş olan bir takım ilim ehli ve talebesi Doğu Türkistan’ın tahassus sahibi ve memleket meselesine önem veren âlim ve davetçilerini kapsayan bu derneği tesis etme girişiminde bulundular ve Derneği kurdular. Onlar bu yaptıkları ile Âllah celle celalühü’nün herkesi ümmetin birleştiren yola irşad etmesini temenni etmektedir.

I. Derneğin Adı: Doğu Türkistan Ulemâları Derneği

II. Derneğin Tanımı: Derneğimiz Bilimsel çalışmalara ve davete önem veren İslamî bir kuruluş olup, Allah’a hikmetle davet etmeyi, meselelerin Şerî hükümlerini beyan etmeyi, yeni ortaya çıkan meseleler hakkında araştırma yapmayı, meşru ve mümkün olan tüm yollarlar İslam’a ve Müslümanlara hizmet etmeyi, Doğu Türkistan kökenli âlimleri bir araya getirerek Doğu Türkistan’ın içinde ve dışındaki tüm kardeşlerimize dini lideler olmaraıne ve ehli sünnet akidesi çerçevesi içindeki tüm islami kuruluşlarla dayanışma halinde olmayı hedefleyen bir kuruluştur.

III. Kuruluş: Derneğimiz dünyanın farklı ülkelerinde yaşamakta olan Doğu Türkistanlı âlimler tarafından 15 – 17 Ocak arası İstanbul’un Zeytinburnu İlçesinde gerçekleşen toplantı sonucundan kurulmuştur.

IV. Derneğin Merkezi: Derneğimizin şuanki merkezi Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul ilindedir. Yönetim kurulu gerektiğinde genel merkezi başka bir yere taşıma yetkesine sahiptir.

V. Derneğin Kurucuları: Derneğimizin kurucuları Doğu Türkistanlı âlimleri zümresinden dünyanın farklı yerlerinde yaşamakta olan ve ehli’s-sünne ve’l-Camâe akidesine bağlı, Kurân ve Sünneti destur edinen ifrat ve tefritten arınmış vasatiyet ilkesine bağlı, nasları takip etmekle birlikte dinin maksatlarını da tahkik etmeyi amaçlayan, genelde İslam ümmetinin özelde de Doğu Türkistan müslümanlarının çıkarları doğrultusunda hareket eden ulemâlardır. Kurucularımız dört mezhebin hak olduğu kanaatında olup, kuran ve sünnetin yanı sıra sahabelerin ve onlardan sonra gelen âlimlerin ictihadına önem veren ve şartları tahakkuk ettiği halde ictihad kapısının açık olduğunu savunan kişilerdir.

VI. Derneğimizin amaçları:

1. İslam dinini doğru biçimde sunmak.

2. Doğu Türkistanlı müslümanlarını ehli sünne ve’l-Cemâe akidesi gereğince vasatiyet yoluna davet etmek.

3. Genelde ümmetin özelde de Doğu Türkistan meselesine önem vermek.

4. Âlimler ve İslam’a hizmet etme alanında çalışanlarla ilgilenmek, onların problemlerine çözüm üretmeye çalışmak ve onların yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek için projeler üretmek.

5. Yurtdışında eğitim alan ulemâlarımızdan imkanı olanları Doğu Türkistan’a dönmeye teşvik etmek. (kişinin durumuna göre).

6. Doğu Türkistan’ın içindeki ve dışındaki kuruluş ve toplulukların arasında dayanışma sağlamakla birlikte dünyanın diğer devletlerindeki ûlemalar ve onlarla ilgili kuruluşlarla dayanışma halinde olmak.

7. Doğu Türkistan’la ilgili İslami açıdan faaliyet yürütmekte olan kişi ve kuruluşların aralarını bulmak.

8. İslami alanda hizmet etmekte olanlarla diğer alandakilerin aralarını bulmak ve onları yaklaştırma çabası içinde olmak.

9. Farklı ülke ve ortamda yetişen talebelerin aralarını bulmaya çalışmak.

10. İslami eğitim veren medrese ve benzeri kuruluşlara maddi yahut manevi destekte bulunmak.

11. Doğu Türkistan’da gelişmekte olan olaylara çözüm üretebilme kabiliyeti ve otoritesi olan araştırma merkezlerini tesis etmeye çaba göstermek.

12. Eldeki imkanlarla Doğu Türkistanlılarla âlimler arasındaki ilişkiyi pekiştirmek, ayrıca uluslararası kuruluşlarla olan ilişkiye de önem vermek.

13. İslami Vakıf ve İslam Kültürünü korumak ve ona yöneltilen her türlü taarruza karşı onu müdafaa etmek.

VII. Derneğimizde çalışma alanları: Derneğimiz bir birini tamamlamakta olan üç farklı alanda çalışma yapmaktadır:

1. Davet

2. Fetva

3. İlmî araştırmalar

Bu üç alanın her birini konuda uzman ulemalar yönetmekte ve diğer âlimlerle de istişare ederek bu hizmetleri sürdürmektedir.

Haberler

Diğerleri